حقوقی
 
قالب وبلاگ
نويسندگان

جنگلها ومراتع ازمنابع ملی محسوب ومورد توجه قانونگذار قرارگرفته واز اهمیت وجایگاه ویژه ای درادامه حیات اجتمای واقتصادی مملکت برخوردار هستند.

جنگلها و مراتع بهم پیوسته هستندوباتوجه به این پیوستگی طبیعی است که عمدتاٌ قانونگذار مقررات مربوط به این دوثروت ملی را باهم بیان کرده و سازمان واحدی رابرای اداره وبهره برداری ازآنها تدارک دیده است.

بسیاری عنوان منابع طبیعی را به جنگلها ومراتع اطلاق نموده اند چنانچه اکنون ادارات تابع سازمان جنگلها و مراتع کشور به اداره منابع طبیعی نام گرفته اند. البته عنوان منابع طبیعی بسیار وسیع تراز جنگل ومرتع است وشامل تمام منابعی که بصورت طبیعی وجوددارد و دست انسان درساختن و پیدایش آنها نیز نقش نداشته میشود.


:تعریف جنگل،مرتع یابیشه طبیعی

.عبارت از جنگل مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد

:اراضی چنگلی

زمینهایی است که آثار و شواهد وجود جنگل ازقبیل نهال یا کنده درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجودداشته باشد. مشروط بر اینکه درتاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات 1ساله نبوده باشد. ازسال 41تا42 تحت کشت نباتات مختلف نباشد. و همچنین زمینهایی که درآنها درختان خودرو جنگلی بطور پراکنده وجود داشته وحجم درختان درحوزه شمال کمتراز 100متر مکعب درهکتارودرسایر مناطق ایران کمتر از20متر مکعب باشد.چنانچه دراراضی درختان شمشاد وجودداشته باشد وحجم آنها بیش از 30مترمکعب باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده وجنگل شمشاد محسوب میشود

:مرتع اعم از مشجر وغیرمشجر

:مرتع غیرمشجر

زمینی است اعم از کوه ودامنه یازمین مسطح که درفصل چرا دارای پوششی ازنباتات علوفه ای خودرو بوده وباتوجه به سابقه چرا رفاًمرتع شناخته می شود

:مرتع مشجر

چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشودمشروط بر آنکه حجم درختان موجود درهکتار بیش از 100متر مکعب باشد

:اصلاحات ارضی

عبارتندازتغییرات اساسی درمیزان ونحوه مالکیت بویژه اراضی کشاورزی ومراتع که به منظور افزایش بهروری عمومی جامعه صورت میگیرد.قانون اصلاحات ارضی زمین رادراین قانون،زمین زیرکشتی میدانند که برای یک نوع یاچند نوع کشاورزی مورداستفاده قرارمیگیرد. سازمان اصلاحات ارضی می تواند به استثنای اراضی زیر کشت وعرصه ساختمانها،حریم قناتها،معابرومراتع بقیه اراضی واقع درمحدوده روستاهارا طبق آیینامه به متقاضیان ذی صلاحیت برای امور زراعی ودامداری بفروشند

زمینهایی که طبق مقررات این قانون قابل تقسیم و واگذاری است عیارتنداز:موات،بایر وهمچنین زمینهای مازادبرحد نصاب است

قانون حفاظت و بهربرداری ازمراتع وجنگلها

پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن جنگلها واراضی مرتعی تشخیص اینگونه اراضی برعهده وزارت منابع طبیعی سابق قرارگرفت این تشخیص واجد آثار مهمی است وپس ازآن مالکیت خصوصی اشخاص برزمینی که ملی اعلام شده زایل گردیده ازبین می رود ودرردیف اموال عمومی درمیابدوبهربرداری ازآن تحت شرایط ویژه قرارمیگیرد. به لحاظ اهمیت این تشخیص انجام آن توام باتشریفات است تاازحقوق اشخاص ذی نفع حمایت کند درهمین راستا ماده 56 از قانون حفاظت وبهربرداری از مراتع وجنگلها مقرر میدارد. تشخیص منابع ملی شده مستثنیات قانون ملی مراتع وجنگلهابارعایت تعاریف مذکور دراین قانون باوزارت منابع طبیعی است ظرف1ماه پس از اقدام یا آگهی منابع طبیعی دریکی از روزنامه های کثیرانتشار مرکز ویک روزنامه محلی وسایر وسایل معمول ومناسب محل اشخاص ذی نفع می توانند بنظر وزارت مذبور اعتراض کرده واعتراضات خودرا باذکر دلیل ومستندات به مرکز صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم نماید.برای رسیدگی به اعتراضات کمیسیونی مرکب از فرماندار ورئیس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها تشکیل میشود.کمیسیون مکلف است ظرف 3ماه به اعتراضات رسیدگی واتخاذ تصمیم کند تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است وچنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل است ومحل درتصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست سازمان منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند بنحوی که منبع مذکور ازهرجهت دراختیار آن قرارگیرد ومامورین نیروی انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند

نکته:  درباره این ابلاغ آن که طرفیت دارد نه موضوعیت یعنی منحصر به آگهی درروزنامه واخطار کتبی نگردیده بلکه به هر وسیله ای که برحسب مورد برای اشخاص ذی نفع مفیدومناسب باشد میتواند مورد استفاده قرارگیرد

تبصره1 ماده55 اصلاحات بهربرداری ازجنگلها

وزرات کشاورزی ومنابع طبیعی مکلف است بوسیله گارد جنگلی ومامورین خود به محض اطلاع رفع تجاوزکند ودرصورتیکه تشخیص وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور دراین ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا اورا مورد تعقیب قرارداده مگر نسبت به این تشخیص درموعد مقرر اعتراض شود که دراین صورت تعقیب کیفری متوقف وادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات قانون 56 خواهد بود. مرور زمان تعقیب کیفری رادراین موارد  ازتاریخ صدورحکم کمیسیون درموضوع ماده 56 ازقانون حفاظت وبهربرداری ازجنگلها ومراتع شروع میشود  قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایر جنگلی ماده1 قانون مذبور ازتاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی درسراسرکشور جزء ذخایر جنگلی محسوب وقطع آنها ممنوع است وموردحمایت قانونی وی}ه ای قرار گرفتند. تشخیص منابع ملی درقانون ملی شدن جنگل ومرتع باجهاد سازندگی است که6ماه ژس از اخطارکتبی موظف است ژس از انقضای مهلت مقرر درصورت نبودن معترض نسبت به صدور سند مالکیت نسبت به دولت اقدام کند معترضین میتوانند اعتراضات خودرا باارائه ادله لازم جهت رسیدگی تسلیم کنند و صدورسند مالکیت به نام دولت مانع مراجع معترض نخواهد بود. مفاداین ماده تقریبا تکرار ماده 56است بااین تفاوت که وضایف تشخیص منابع ملی شده که به موجب ماده 56 به عهده منابع طبیعی بوده ژس از انحلال این وزارت وتشکیل سازمان مراتع وجنگلها ی کشور تحت نظارت وزارت کشاورزی برعهده سازمان مزبور قرار گرفت این مسئولیت به جهاد کشاورزی سژرده شده وتفاوت دیگر‌ مهلت اعتراض طبق ماده 56 1ماه ژس از تاریخ آگهی است ولی طبق ماده2 به6ماه افزایش یافته

:مستثنیات

منظورازمستثنیات بخشی از عرصه و عیان است مجاور مراتع وجنگلها است که بنا به ملاحضاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمیگیرند آندسته از مستثنیاتی که مطلقا ازشمول قواعدی که دراین قوانین جنگلها ومراتع خارج هستند که معمولا عرصه وخانه های روستایی زمینهای زراعی وباغات مشمول این قانون نخواهد بود .ادارات ثبت مجازند باتشویق وگواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید به وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی اجازه داده میشود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 53از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت زمین خریداری نموده یا بعدا طبق قانون ملی شدن جنگلها ومراتع ملی تشخیص داده شده است به میزان مندرج درسند مالکیت ازمراتع غیر مشجر درهمان شهرستان مجانی به آنها واگذار می شود ودرمواردی که مساحت مندرج درسند بیش از 2000متر باشدفقط تا2000 متر واگذار می شود.درهرحال به مشمولین بیش از یک قطعه واگذار نمی شود. دولت مجاز است به پیشنهاد وزارد کشاورزی بجای واگذاری زمین بهای این زمینها را تادیه کند این حکم اراضی جنگلی مراتع مشجر ملی شده را دربر نمی گیرد مراتعی که دراجرای قانون حفاظت وبهربرداری ازجنگلها ومراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار میگیرد اینگونه اراضی از یکسو مشمول قانون ملی شدن جنگلها قرار نمی گیرند ومالکیت خصوصی درباره آنها ذایل نمی شود ولی از سوی دیگر بهربرداری ازآنها مفید بوده منحصر به تعلیف دام که مهمترین نحوه استفاده از مراتع است می باشد وتحت قواعدوضوابط مقرر درقانون حفاظت وبهربرداری امکانپذیر خواهد بود .این اراضی به اعتبار اینکه ملی نمی شوند مستثنی ازقانون محسوب وبه اعتبار اینکه بهربرداری آنها محدود به قوانین اراضی ملی است درحکم اینگونه اراضی محسوب می شود و بدین لحاظ آنها رامستثنیات نسبی مینامند. نحوه استفاده از اینگونه اراضی آنچنان مهم است که درنظر قانونگذار این امر غیر استمرار واستقلال مالک قرارگرفته لذا درصورت تخلف مالک ازضوابط قانونی وبهربرداری به طریقی غیر از تعلیف دام بدون اخذ مجوزلازم مالکیت او ازمیان خواهد رفت

:تخریب جنگلها وبهربرداری غیر مجاز

الف)تخریب وایجاد حریق: جنگلها ومراتع یکی از مهمترین منابع اقتصادی کشور محسوب می شود واز بین بردن آنها صدمه ای بر اقتصاد کشور وارد میاورد که جبران آن امکانپذیر نیست به همین دلیل قانونگذار برای تخریب وآتش سوزی درجنگلها ومراتع بویدن وریشه کن کردن وسوزاندن نهال و درخت وتهیه چوب وهیزم وذغال ازمنابع ملی وتوده های جنگلی بدون اخذ مجوز از وزارت منابع طبیعی ممنو است.مرتکب درباره ریشه کن کردن وسوزاندن به پرداخت جریمه نقدی ودرموردبریدن وریشه کن کردن درخت وتهیه چوب وهیزم وذغال به حبس وپرداخت جریمه نقدی محکوم میشود وعین مال نیز ضبط خواهد شد.ایجادآتش سوزی درجنگل به دو نوع عمدی وغیر عمدی پیش بینی شده وبرای هر یک مجازات مستقل پیش بینی شده است درصورتیکه مرتکب مامورجنگلبانی باشد به حداکثر مجازات محکوم  چنانچه توسط یکی از کارکنان سازمان مراتع وجنگلها صورت گیرد از کیفیات مشدده محکوم و به حداکثر مجازات محکوم می شود

 

[ ۱۳٩۱/٩/٢٤ ] [ ۸:٤٢ ‎ب.ظ ] [ سید پژمان میرابی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

اینجاایستگاه شب آوازشاپرکی طاغی است غرق درغوغایی خاموش. اینک شب آواز شاپرکهارابشنو هنگامه طغیان است!!! اینجانب پژمان.م از استان قزوین دانشجوی کارشناسی حقوق لیسانس روانشناسی دارای سابقه کاردرشوراهای حل اختلاف/ دادگستری/ دفاتروکالت آماده خدمت و مشاوره به تمام عزیزان درزمینه خانواده /حقوقی /کیفری / اصناف و بین المللی وحقوق نظامی میباشم
آرشيو مطالب